ΕΘΝΙΚΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ συμμετέχει ενεργά σε μια σειρά από ερευνητικά, αναπτυξιακά και τεχνολογικά έργα.

Έργο SYL: Ανάπτυξη ικανοτήτων για το μογγολικό Vegetable Tanned Yak Leather Cluster σε προϊόντα βιοδερμάτων (SWITCH/2021/428-657).

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει το μογγολικό Vegetable Tanned Yak Leather Cluster για τη βελτίωση της κυκλικής οικονομίας στη διαδικασία παραγωγής τους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:

  • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής.
  • Βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.
  • Υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, προκειμένου να επιτραπεί η ενσωμάτωση των μελών της σε παγκόσμιες πιο πράσινες αλυσίδες αξίας και εφοδιασμού.

Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2020 ως εταίρος στο έργο με τίτλο “Skills for Smart TCLF Industries 2030“, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών- Tομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων».

Το έργο “Skills for Smart TCLF Industries 2030” αποτελεί την πρώτη παρέμβαση από ένα σύνολο ιδιωτικών και δημόσιων φορέων από 9 χώρες της Ε.Ε., με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών δυνατοτήτων στους κλάδους του Υφάσματος, της Ένδυσης, του Δέρματος και της Υπόδησης στην Ευρώπη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγή καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Το έργο SciLED έχει ως στόχο να εξοπλίσει τον κλάδο των υποδημάτων με δεξιότητες υψηλού επιπέδου που απαιτούνται για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομικευμένα, διαφοροποιημένα και βιώσιμα προϊόντα, και την ίδια στιγμή, να κάνουν τις σχετικές θέσεις εργασίας πιο ελκυστικές για τους νέους με σύγχρονα προγράμματα σπουδών και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Μέσω ειδικών ενοτήτων κατάρτισης και καινοτόμων μεθοδολογιών, οι εργαζόμενοι θα αναβαθμιστούν και θα αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες για τα τρέχοντα και νέα επαγγέλματα που απαιτεί η αγορά εργασίας.

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.