ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Ο ΕΛΣΕΒΒΥΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Capacity building to the Mongolian vegetable tanned yak leather cluster on bio-leather and bio-leather products (SWITCH/2021/428-657)» προτίθεται να αναθέσει τμήμα του έργου σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και συγκεκριμένα σε ένα νομικό σύμβουλο και έναν σύμβουλο αειφορίας.

Αναλυτικά στοιχεία περιλαμβάνονται στα κάτωθι αρχεία:

Νομικός σύμβουλος

Σύμβουλος αειφορίας

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 20/09/2022