ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Η γερμανική οικονομία, επονομαζόμενη και ως ατμομηχανή της Ευρώπης, διατηρεί επί σειρά ετών την κορυφαία θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ ως προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της, με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία να ακολουθούν, ενώ και σε παγκόσμιο επίπεδο κατατάσσεται διαχρονικά στην 5η θέση, μετά από Κίνα, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ινδία (τα τελευταία χρόνια).

Ωστόσο, το γερμανικό ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιμές, μειώθηκε κατά 3,3%, έναντι ανόδου κατά 0,6% το 2019, 1,5% το 2018 και 2,5% το 2017, υπερτερώντας αισθητά του μέσου ρυθμού ανάπτυξης τόσο της ΕΕ (ΕΕ 27: -7,4%), όσο και της Ευρωζώνης (-7,8%), κατά το ίδιο έτος αναφοράς. Παρά τη μείωση του ΑΕΠ το 2020 είναι άξιο να σημειωθεί ότι η γερμανική οικονομία κατάφερε να αντιμετωπίσει καλύτερα τις επιπτώσεις της πανδημίας έναντι άλλων κρατών – μελών της ΕΕ και άλλων οικονομικών ή εμπορικών της εταίρων.