ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Ξεκίνησε το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με 100% επιδότηση για 5.000 επιπλέον ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και σύμφωνα με αυτό η υπηρεσία ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία επιδότηση ίση με το νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 15.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας. Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με την επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ωφελούμενων που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 24μηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως) ή απασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, όσο και κατά την υπόδειξή τους, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την υπόδειξη έως την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού συνεργασίας από την επιχείρηση και για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Το πρόγραμμα θα είναι ενεργό για υποβολή αιτήσεων έως ότου να καλυφθούν οι 5.000 θέσεις ή έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Δείτε αναλυτικά το πλήρες κείμενο του προγράμματος