ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων και Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση του έργου: «Εκπόνηση Εκπαιδευτικού υλικού από τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ» (Υποέργο 5) της Πράξης «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» με Κωδικό ΟΠΣ 5074562 που υλοποιείται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Δικαιούχο το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και Συμπράττοντες Φορείς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), τον Ελληνικό Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Υποδημάτων & Εξαγωγέων (ΕΛΣΕΒΒΥΕ) και τον Σύνδεσμο Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων (ΣΚΕΕ).